دکتر پانته آ شیرویه

(زنان – زایمان -نازایی)

دکتری حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی اراک، 1387
دکتری تخصصی طب سنتی، دانشگاه شهید بهشتی 1397

 

تخصص: طب سنتی

سابقۀ فعالیت: از سال 1387

زمینۀ فعالیت: زنان، زایمان و نازایی

قسمت دیدگاه بسته شده است.