دکتر زهرا گرجی

(کبد چرب - گوارش - تغذیه)

پزشکی عمومی، علوم پزشکی ایران، 1374
دکتری تخصصی طب سنتی، دانشگاه شهید بهشتی، 1397

شمارۀ نظام پزشکی: 49800

تخصص: طب سنتی

سابقۀ فعالیت: از سال 1393

زمینۀ فعالیت: کبد چرب - گوارش و تغذیه