دکتر طب سنتی

(بارداری - زایمان)

پزشکی عمومی، دانشگاه شاهد، 1389
دکتری تخصصی طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ورودی 1390

شمارۀ نظام پزشکی: 130247

تخصص: طب سنتی

سابقۀ فعالیت: از سال 1382

زمینۀ فعالیت: آمادگی قبل از بارداری، مشکلات حین بارداری، آمادگی زایمان، مشکلات بعد از زایمان