دکتر الهام عمارتکار

(گوارش - ریه - چاقی)

پزشکی عمومی،  دانشگاه فاطمیه قم، 1381

دکترای تخصصی طب سنتی،  دانشگاه شاهد، 1391

شمارۀ نظام پزشکی: ۹۳۲۰۴

تخصص: طب سنتی

زمینۀ فعالیت: گوارش، ریه، چاقی

سابقۀ فعالیت: از سال ۸۶