دکتر فاطمه رضایی بهترین مشاور خانواده در تهران

دکتر فاطمه رضایی

(نوجوانی - خانواده - كنترل استرس)

دکتری سلامت، دانشگاه علوم و تحقیقات، 1397
کارشناسی ارشد بالینی، دانشگاه علوم و تحقیقات، 1394
کارشناسی روانشناسی، دانشگاه علوم و تحقیقات، 1385

شمارۀ نظام روانشناسي: ‌١٧٦٦٢

تخصص: روانشناسی و سلامت

زمینۀ فعالیت: نوجوانی، خانواده، اختلالات روان‌شناختی ،كنترل استرس

 

 

دکتر فاطمه رضایی مشاور خانوده