خانم مرضیه حیدری متخصص ماساژ درمانی

خانم مرضیه حیدری

(ماساژدرمانی)

یومی هو تراپی، زیرنظر استاد آذرهوشنگ، 1393
ماساژ درمانی-ریلکسی، دانشگاه شاهد، 1393

متخصص  ماساژ درمانی و ریلکسی

سابقۀ فعالیت: از سال 1390

زمینۀ فعالیت: ماساژ درمانی-ریلکسی

خانم مرضیه حیدری، ماساژ درمانی و ریلکسی خانم در تهران